Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Vybavení školy

Město Mimoň podporuje vybavení gymnáziaV posledních letech se škole výrazně daří modernizovat dosavadní vybavení zejména v oblasti ICT. V současné době se tak řadí mezi nejlépe vybavená gymnázia v Libereckém kraji. Výrazně školu v tomto směru podporuje Město Mimoň, které vybavilo všechny třídy gymnázia moderním nábytkem. V roce 2010 škole pořídilo nové kompletní vybavení počítačové učebny a na počátku 2014 byla tato učebna rekonstruována. Zřizovatel Liberecký kraj zase v závěru roku 2014 investoval do rekonstrukce tělocvičny. Za finanční pomoci města Ralsko, sdružení Unie rodičů a díky sponzorům z řad místních firem a rodičů žáků bylo v uplynulých letech pořízeno několik interaktivních tabulí, dataprojektory, tablety a další moderní audiovizuální technika. Škola tak úspěšně připravuje podmínky pro moderní výuku v 21. století.

V současné době jsou již prakticky všechny učebny gymnázia vybaveny audiovizuální technikou, která významně usnadňuje výklad a především umožňuje názorné zobrazení probíraného učiva ať už formou obrázku, zvukové nahrávky nebo videoukázky. V každé třídě tedy najdeme minimálně tuto sestavu:

 • učitelský notebook (resp. dokovací stanici)
 • dataprojektor s promítacím plátnem
 • ozvučení

3D prohlídka školy


 

Přehled vybavení učeben


Vybavení školy ICT

 • 1 počítačová učebna (18 stanic PC)
 • notebook s přístupem na internet v každé další odborné nebo kmenové učebně (dokovací stanice)
 • 15 učeben vybavených dataprojektorem
 • 6 učeben vybavených interaktivních tabulí, včetně ozvučení
 • plné pokrytí budovy signálem Wi-Fi
 • plnobarevné multifunkční tiskové zařízení (kopírka, skener, tiskárna)
 • e-learningový portál MOODLE
 • dálkový přístup ke studentským datům přes FTP
 • klasifikace, docházka žáků, rozvrh, suplování, týdenní školní plán na internetu
 • 3 digitální fotoaparáty
 • webová kamera HD
 • mikrofon
 • GPS
 • skener
 • digitální vizualizér

 

Učebna Informatiky (ICT)

Učebna ICT je na škole funkční již od počátku devadesátých let. V současné době patří po technické stránce mezi nejmoderněji vybavené třídy. Základem je 18 pracovních stanic žáků postavených na bázi osobních počítačů s dvoujádrovými procesory AMD a na platformě Windows 8.1 a s podporou nejnovějšího kancelářského softwaru MS Office 2013. Pro svůj výklad a práci studentů má učitel k dispozici interaktivní tabuli a dataprojektor s ozvučením. Do portfolia učebny patří také četné ICT periferie (např. skener, digitální foťák, kamera, GPS navigace, grafický tablet a další vybavení). Učebna ICT je primárně určena k výuce předmětů informatika a přidružených seminářů. Každý žák má při výuce k dispozici jeden počítač (výuka probíhá v dělených skupinách). Vybavení mohou využívat žáci k přípravě na studium i mimo výuku a to v čase, kdy je v učebně přítomen dozor (např. velká přestávka, volné nebo odpolední hodiny apod.).

 • 18 pracovních stanic pro studenty (Windows 8.1)
 • 1 učitelská stanice
 • dataprojektor
 • interaktivní tabule
 • skener
 • grafický tablet
 • digitální fotoaparát
 • webová kamera HD
 • GPS navigace
 • ozvučení a mikrofon
 • webová kamera
 • WiFi, Bluetooth

 

Učebna německého jazyka

Moderním nábytkem vybavená jazyková učebna s příjemným prostředím slouží primárně k výuce němčiny a cizích jazyků. Vyučující má vedle běžných pomůcek k dispozici také počítač s připojením k internetu, ozvučení a interaktivní tabuli s dataprojektorem. 

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • dataprojektor, ozvučení
 • interaktivní tabule

 

Učebna výtvarné výchovy

Původní výtvarný ateliér byl v minulosti přeměněn v moderní funkční učebnu, kde lze vedle výtvarné práce vyučovat i běžné teoretické předměty např. dějiny umění. Veškeré výtvarné potřeby jsou umístěny v sousedním výtvarném skladu tzv. kumbálku. K dispozici je zde prakticky vše od běžných čtvrtek, pastelů a barev až po např. tiskařský lis, modelářskou hlínu či barvy na textil. Nechybí ani moderní sušák a zázemí pro uskladnění studentských prací. Také výtvarná učebna dnes disponuje moderní technikou v podobě počítače a dataprojektoru, což lze ocenit zejména při výuce dějin umění nebo při inspiracích na vlastní výtvarnou práci. Do budoucna se připravuje také pořízení keramické pece.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Dataprojektor
 • Tiskařský lis
 • Vodové barvy a tempery
 • Vodou ředitelné barvy určené na velkoplošné práce
 • Pastely, voskové pastely, běžné pastelky
 • Modelářská a keramická hlína
 • Barvy na textil a na sklo
 • Prostředky pro tvorbu instalací a prostorovou tvorbu (sádra, vazačský drát atd.) apod.
 • Další výtvarně využitelný materiál

 

Učebna hudební výchovy

Učebna hudební výchovy patří vedle biologie a učeben ICT k nejlépe vybaveným třídám na škole. Vedle hudebního zázemí pro výuku tohoto předmětu je zde k dispozici rovněž kompletní audiovizuální technika včetně interaktivní tabule. Učebna tak v posledních letech slouží i k výuce jiných předmětů, kde je využití moderního vybavení výhodné např. dějepis, dějiny kultury, filmový seminář apod. Často se zde konají i menší besedy nebo semináře s významnými hosty. Hlavním posláním učebny je však stále výuka hudební výchovy, která je na škole realizována praktickou formou, kdy se žáci učí hrát na zvolené nástroje a starší ročníky dokonce nacvičují hru v malých „kapelách“. V učebně probíhá také nepovinný sborový zpěv.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Dataprojektor
 • ozvučení
 • Interaktivní tabule
 • Mixážní pult
 • DVD
 • TV
 • VHS
 • Gramofon
 • Hudební nástroje pro sestavení malých kapel (elektrická kytara, zesilovač, klávesy)

 

Učebna biologie

Učebna biologie je určena k výuce nejen biologie a ekologie, ale i na praktická cvičení, která probíhají na nižším stupni zhruba 4-6x do roka. Na vyšším stupni se uskutečňují ve druhém ročníku a sextě 1x za 14 dní v dvouhodinovce. Žáci zde pozorují a zakreslují preparáty, které se sami naučí připravovat. Pozorují se jednak rostlinné materiály, ale i části živočišných těl. Poslední cvičení bývají zaměřena na znalosti lidského těla a první pomoc. V současné době se připravuje pořízení 1 mikroskopu s kamerovým nástavcem pro vyučující s možností pořizovat videosekvence a fota pozorovaného objektu.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Interaktivní tabule
 • Dataprojektor
 • TV
 • DVD přehrávač
 • Technika na mikroskopování
 • vizualizér
 • digitální mikroskop

 

Učebna chemie

Učebna chemie má standardní zázemí pro předvádění a realizaci chemických pokusů včetně nezbytné vyvýšené katedry. Od roku 2014 je rovněž moderní dotykovou interaktivní tabulí Smart a kvalitním dataprojektorem s krátkou projekcí, což výrazně zlepšuje názornost výuky chemie (promítání složitějších pokusů z videa). Součástí chemického zázemí na škole je pochopitelně i laboratoř. Ta je určena pro menší skupiny žáků a bývá využívána k praktické výuce a realizaci pokusů zejména při chemickém semináři nebo tradičních laboratorních pracích žáků.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • dotyková interaktivní tabule
 • dataprojektor
 • ozvučení
 • Video
 • Chemické vybavení laboratoře

 

Učebna francouzského jazyka

Příjemné prostředí učebny francouzského jazyka slouží k výuce cca 15 žáků. Místnost je účelně zařízena, žáci sedí v kruhu. To umožňuje jejich aktivní zapojení do výuky. Jsou v úzkém kontaktu nejen s vyučující, ale i se svými spolužáky, s nimiž během hodiny komunikují. Stěny učebny zdobí výukové materiály, které žáci vyrobili sami. Nástěnka umístěná před vchodem do učebny informuje o aktuálních akcích a možnostech dalšího vzdělávání (přípravné kurzy, zkoušky DELF a DALF).

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • dataprojektor
 • ozvučení
 • audiopřehrávač

 

Učebna anglického jazyka

Učebna anglického jazyka je nově vybavená odborná třída. Učebna je vybavena dokovací stanicí, moderní dotykovou interaktivní tabulí, datovým projektorem, promítacím plátnem, bílou tabulí a DVD přehrávačem. Na stěnách jsou plakáty vysvětlující různé jevy anglické mluvnice a velkoplošné nástěnky s projekty studentů nižšího stupně osmiletého gymnázia.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Dataprojektor
 • DVD přehrávač
 • Ozvučení
 • dotyková interaktivní tabule
 • sada tabletů pro výuku

 

Učebna zeměpisu

Učebna pro výuku zeměpisu patří ke standardně vybaveným učebnám na škole vedle dataprojektoru a  ozvučení obsahuje také interaktivní tabuli, což je pro názornou práci např. v aplikaci Google Earth velmi užitečné.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Dataprojektor
 • Interaktivní tabule
 • Ozvučení

 

Učebna fyziky

Tradičně dobře vybavená třída se speciálně uzpůsobenými lavicemi a stoly pro žáky, včetně katedry. Učebna dnes obsahuje prakticky vše potřebné pro interaktivní výuku včetně vizualizéru, interaktivní tabule nebo televizního videookruhu. Vedle fyziky se tak díky jejímu nadstandardnímu vybavení ve třídě vyučují i jiné předměty, které sofistikované pomůcky využijí. Podporou výuce fyziky je samozřejmě také bohatě vybavený kabinet. V blízké budoucnosti se chystá nákup měřícího systému VERNIER.

 • učitelský počítač (dokovací stanice)
 • Dataprojektor
 • Interaktivní tabule
 • Ozvučení
 • Video a DVD
 • Televizní okruh
 • vizualizér

 

Tělocvična a sportovní zázemí

Škola je vybavena vlastní tělocvičnou a menším venkovním hřištěm. Tělocvična spolu s přilehlým kabinetem a skladem sportovního náčiní obsahuje vše potřebné ke standardní výuce.  Pro tělesnou výchovu a sportovní hry nebo turnaje škola může rovněž využívat i sousední moderní sportoviště města Mimoň (dvě hřiště a umělým povrchem). Ve škole je umístěna rovněž menší posilovna.


 

Ostatní učebny školy

Mezi další specializované učebny patří ještě třídy pro výuku dějepisu, českého jazyka a společenských věd.