Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Multimediální učebnice hudební výchovy pro kvintu a sextu

(Mezipředmětový projekt Hv a IVT)multimedialni ucebnice hv

Klasická hudba 20. století, opera, balet, muzikál

Obsah DVD je rozdělen do čtyř kapitol:

  • Referáty
  • Dějiny
  • Škola hry
  • Společný repertoár

REFERÁTY

Kapitola obsahuje nabídku informací k asi dvaceti hudebním dílům 20.století. Bránou je podobizna skladatele, která aktivuje úvodní stránku s informacemi o jeho životě, přínosu a nejvýznamnějších dílech. Stručnost informací má naznačit, že těžištěm referátu nejsou životopisná data, nýbrž seznámení se s konkrétním dílem.
Aktivací názvu skladby se dostáváme k informacím o vzniku a obsahu díla. Stránka v části se samotným rozborem skladby umožňuje spuštění nahrávky popisované části díla, důležité momenty skladby jsou v textu označeny časovými údaji. Hlavní hudební témata skladby mají v aktivních oknech s notovým zápisem možnost samostatného
přehrání melodie pro lepší identifikaci tématu v samotné skladbě. V případě opery, baletu a muzikálu je k dispozici stručný děj, případně texty ke zpívaným zvukovým ukázkám z díla. Některé rozbory obsahují dobové ilustrace.
Žák má tedy pohromadě informace, které v případě rozboru skladeb nemá v současné době běžně k dispozici ani na internetu. Běžná tištěná verze s komentáři bez detailní časové vazby na konkrétní nahrávku dříve neumožnila žáku neznalému hry na hudební nástroj ztotožnit notové zápisy témat s odpovídajícími momenty skladby a tak sledování a pochopení její struktury.

Učiteli je umožněno při hodině Hv promítnout část libreta, obsah děje, rozbor či notovou ukázku, aniž by slovem rušivě zasahoval do probíhajícího poslechu skladby nebo projevu referujícího žáka. Nebo stejným úkolem pověří přímo studenta, který tak svůj referát pojme formou prezentace, doplněné slovem o vlastní dojmy a postřehy z domácího poslechu a studia díla.

DĚJINY

Kapitola je rozčleněna na navzájem navazující a prostupující se proudy v dějinách hudby od přelomu 19.a 20. století do zhruba poloviny 20.století. Každý směr vývoje je samostatně charakterizován, srovnán s vývojem ostatních druhů umění, zvláště s výtvarným, uvedeny jeho typické znaky v jednotlivých vyjadřovacích prostředcích (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, přednes,..), dále jeho vývoj, časové souvislosti a vazby na ostatní směry. Připojeny jsou ilustrace a příklady reprezentantů těchto směrů včetně názvů konkrétních kompozic pro daný směr typických.
V této kapitole může žák najít odpovědi na otázky, vyplývající ze studia jeho vybraného díla pro referát, např. časové zařazení skladby, zjištění etapy vývoje skladatelova stylu, pochopení volby konkrétních výrazových prostředků nebo jen vysvětlení nejasného pojmu jeho použitím v jiné souvislosti.

Učitel použije texty k výkladu samotných dějin či jako kulisu pro poslech kratších ukázek daného hudebního směru z vlastních zdrojů k ilustraci typických znaků směru či období.

VÝUKA HRY

Kapitola je zaměřena na zvládnutí dvou běžných hudebních nástrojů pro potřeby hodin Hv. Zobcovou flétnu jako melodický nástroj představuje v několika lekcích, dále členěných na jednotlivá cvičení. Přes stupnici C-dur a písně na několika tónech, hraných levou rukou, hráč postupně ovládne celou flétnu s nejčastějšími křížky a béčky v rozsahu asi jeden a půl oktávy. Jednotlivé hmaty jsou kromě textového popisu prezentovány i formou
fotografií ze tří úhlů pohledu pro správný prstoklad. Závěrečná tabulka obsahuje schematický přehled všech možných hmatů na zobcovou flétnu. Žáka některé z písní podněcují k samostatnému hledání známých (či tvorbě nových) melodií podle sluchu, jiná cvičení obsahují možnost „rozbalení“ notového zápisu či dokonce podkladové nahrávky, do které žák může při domácím nácviku samostatně hrát. Má tedy možnost dohnat své zkušenější kolegy návratem k jednodušším cvičením, díky nahrávkám nenacvičuje doma s rytmickými či jinými chybami a má lepší představu o
finálním tempu písní, hraných pak frontálně při hodinách Hv.
Učitel může použít podkladové nahrávky k lepší kontrole hráčů ve třídě nebo využít
promítnutí notového zápisu či nového hmatu. Kytara jako harmonický doprovodný nástroj je představena v deseti lekcích, členěných podle jednotlivých akordů. Kurs je zahájen návody ke správnému naladění nástroje. Po pěti durových akordech se lekce věnují třem mollovým akordům a několika septakordům. Lekce uzavírá přehled funkcí tónika – subdominanta – dominanta pro běžné tóniny. Každý z akordů je odvozen, tedy uveden v notovém zápisu (s možností přehrání zvuku rozloženého akordu) a v ilustraci s polohou tónů na klaviatuře. Nechybí schéma
kytarového hmatu s možností přehrání zvuku výsledného akordu na kytaře ani fotografie hmatu ze dvou úhlů pohledu pro správný prstoklad. Žák má tedy možnost nenásilnou formou proniknout do základů stavby terciových akordů,
samostatně naladit svůj nebo zapůjčený nástroj, konfrontovat správnost držení hmatu se zvukem i fotografií. Společný zpěv třídy žákem doprovázené písně simulují v domácí přípravě podkladové nahrávky. Textový zápis písně je oproti běžným nenotovým zpěvníkům metricky strukturován a označen tak, aby žák přesně věděl, kdy daný akord zahrát či zopakovat.

Učitel použije materiály podobně jako u výuky na flétnu. V případě nestejnorodé skupiny (např. smísení nástrojově zkušenějších žáků osmiletého studia s novými žáky čtyřletého studia) může obě školy kombinovat, tedy pověřit zkušenější flétnisty hrou melodií k písním z kytarových lekcí začátečníků, naopak pokročilí kytaristé samostatně vytvoří akordický doprovod k písním, hraným začátečníky na flétnu podle uvedených lekcí.

SPOLEČNÝ REPERTOÁR

Kapitola obsahuje úpravy písní z oblasti populární hudby i z tvorby skladatelů 20. století pro frontální využití v hodinách Hv. Sazba využívá zobcových fléten ve vícehlasu a většinou umožňuje doprovod klavíru, kytary či baskytary podle akordických značek. Notový zápis je zpravidla doplněn doprovodnými zvukovými
nahrávkami jednotlivých hlasů, mnohdy ve dvou různých tempech. Žák tedy může v domácí přípravě simulovat doprovod, na který je zvyklý z hodin Hv, zvolit pomalejší tempo nácviku a výrazněji znějící melodii svého hlasu. Přitom si zvyká na souhru s ostatními hlasy a není jimi při frontální hře tolik rozptylován.

Učiteli nahrávky umožní částečně nahradit vlastní klavírní či jiný doprovod, vícehlasost úprav využije k rozdělení hráčů podle jejich schopností. Zkoušení žáků pak probíhá ve skupinách, čímž je snižována tréma žáků. Vhodným výběrem titulů tak učitel může doplnit a podpořit výuku artificiální hudby, probírané v dějinách a prostřednictvím referátů.

POSUDEK PARTNERSKÉ ŠKOLY PROJEKTU

Obsah DVD mě velmi zaujal rozdělením jednotlivých kapitol -,jejich stručným srozumitelným sdělením pro studenty a hlavně názornými příklady notových ukázek s možností poslechu a vlastní praktické činnosti.
V první kapitole -Referáty- je naprosto jasně vystiženo to nejzajímavější o daném autorovi včetně praktických ukázek jeho „nejpopulárnějšího„ díla.
Ve druhé kapitole jasně shrnující -Dějiny /určitého hudebního období/- jsou přehledně podány charakteristiky jednotlivými hudebních směrů dané doby, ,jejich časové souvislosti a vazby, doplněné zajímavými dobovými
ilustracemi.
Kapitola -Výuka hry- musí nadchnout všechny začátečníky a zájemce o hru na uvedené nástroje –flétnu a kytaru, neboť si myslím, že se při troše trpělivosti bez dlouhého moření se hudební naukou podle instrukcí uvedených v kapitole a rozebraných příkladů akordů a melodií základům hry naučí. Velmi se mi líbí použití materiálu -jednoduchých melodií písní, vysvětlení akordů, způsob vysvětlení prstokladu na flétnu…
Poslední kapitola -Společný repertoár- určitě zaujme všechny interprety svým výběrem, tzn. jednoduchými, atraktivními a hlavně názornými úpravami daných písní a skladeb.

Myslím si, že toto CD nejen velmi obohatí výuku studentů při hudební výchově - jejich znalosti dovednosti,
ale určitě může být výbornou pomůckou učitelům Hv na všech typech středních škol a vysokoškolákům, kteří
Hv studují.

Mgr. Hana Homolová, Hv, Gymnázium Česká Lípa, Žitavská