Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Výchovné poradenství a školní prevence

Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Pospíšilová

Kontakt:
Tel.: 487 862 663, 725 820 472
Mail: pospisilova@gymi.cz

Individuální schůzky: dle dohody

 

Školní metodička prevence


Školní metodička prevence: Mgr. Marie Grigerová

Kontakt:
Tel.: 487 862 663, 734 453 908
Mail: grigerova@gymi.cz, grigerova.marie@seznam.cz
Facebook

Individuální schůzky: dle dohody

 

Školní metodička prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Oblast metodické činnosti

Zpracovává minimální preventivní program a kontroluje jeho realizaci. Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, sebepoškozování a dalších patologických jevů.

Oblast informační činnosti

Zajišťuje a předává odborné informace pedagogům školy o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence. Prezentuje výsledky preventivní práce školy.

Oblast poradenské činnosti

Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů, které naznačují rozvoj sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. Poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.