Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Unie rodičů

V listopadu 2006 byly ustaveny orgány Unie rodičů Gymnázia Mimoň, která je zaregistrována jako občanské sdružení se statutem neziskové příspěvkové organizace. Jejím posláním je především spolupráce se školou, a to po stránce organizační a finanční.
Unie rodičů podporuje činnost školy tím, že poskytuje prostředky na nadstandardní vybavení školy, které nelze hradit z prostředků poskytnutých zřizovatelem, dále na odměny pro studenty a na další mimoškolní aktivity.

Zdrojem finančních prostředků jsou především členské příspěvky, které Rada Unie rodičů Gymnázia Mimoň schválila ve výši 500,- Kč na studenta. Příspěvky se hradí na začátku školního roku a jejich výběr zajišťují třídní učitelé. O konkrétním použití příspěvků rozhoduje Rada Unie rodičů.

Kromě příspěvků mohou být příjmem též dotace a dary, které poskytnou buď fyzické, nebo právnické osoby na základě smlouvy. Pokud někdo z Vás bude mít možnost vyjednat takový příjem, budou mu podrobné informace poskytnuty prostřednictvím zástupce třídy v Radě. Podpora v jakékoli formě i výši je velmi vítána.

IČ:  27021475     
DIČ: CZ27021475
Číslo účtu:  214348467/0300