Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Poradenské služby ve škole

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Pospíšilová

Kontakt:
tel.: +420 606 688 684
email: pospisilova@gymi.cz

Individuální schůzky: dle dohody

Metodik prevence

Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Jirkovská

kontakt:
tel.: 487 862 663, +420 737 787 998
email: jirkovska@gymi.cz

Individuální schůzky: dle dohody – kancelář ředitelky školy.

Školní metodička prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Oblast metodické činnosti

Zpracovává minimální preventivní program a kontroluje jeho realizaci. Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, sebepoškozování a dalších patologických jevů.

Oblast informační činnosti

Zajišťuje a předává odborné informace pedagogům školy o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence. Prezentuje výsledky preventivní práce školy.

Oblast poradenské činnosti

Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů, které naznačují rozvoj sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. Poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.