Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Středoškolská odborná činnost

Žáci si od kvinty, nejpozději však v sextě volí téma SOČ (Studentské Odborné Činnosti), jejíž úspěšné splnění je podmínkou k ukončení ročníku septima. Žáci si mohou zvolit vlastní téma, požádat vyučujícího předmětu, ve kterém by SOČ chtěli psát, kontaktovat garanty, nějaké pracoviště v okolí (nemusí to být nutně pracoviště vědecké), nebo téma vybrat z nabídky institucí: https://www.soc.cz/temata-praci/. Veškeré informace a pravidla najdete v dokumentu Pravidla SOČ (směrnice).

K řadě úkonů spjatých s tvorbou SOČ dále student využívá dokumentu Formální úprava. Pravidla formální úpravy SOČ jsou zároveň výchozími pravidly všech odevzdávaných prací (referáty, seminární práce) vždy v odpovídajícím rozsahu.