Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Abstraktní expresionismus v počítačové grafice

Třída kvinta dostala v počítačové grafice nelehký úkol. V rámci jedné dvouhodinovky jsme se věnovali tzv. abstraktnímu expresionismu. Žáci měli za úkol zavřít na chvíli oči, vnímat vlastní emoce a ty následně přenést na “plátno”. Abstraktního expresionismu je užíváno také v arteterapii, která propojuje výtvarnou tvorbu a psychoterapii. Zpravidla se začíná od pocitů a konkrétní prvky se přidávají až v průběhu tvorby. Autor zpočátku neví, co kreslí. Aktuální emoce rozhodují o volbě štětce, barvy a konkrétních tahů. Závěrem jsme si všechna díla ukázali a pokusili jsme se popsat emoce, které v nás dané dílo vyvolává.

Přes počáteční potíže, kdy žáci nevěděli, jak své emoce uchopit, jsme došli k mnohdy velmi propracovaným dílům. Závěrečné hodnocení děl bylo velmi otevřené a tvůrčí. Kvintě děkuji za zodpovědný a procítěný přístup k práci.

Mgr. Ondřej Tavoda