Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výzkum Univerzity Palackého

V první polovině června se naše škola zapojila do výzkumu socializace žáků středních škol, jejich názorů a hodnot v kontextu výchovy k demokratickému občanství; výzkum pořádá Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Protože šlo o téma zaměřené převážně na středoškoláky, zúčastnily se výzkumu tři třídy našeho gymnázia – kvinta, sexta a septima. V rámci hodin společenských věd žáci vyplnili elektronický dotazník na téma „Můj život a demokracie“; druhou možností zapojení do výzkumu bylo sepsání eseje na stejné téma (toto zadání bylo dobrovolné). Za aktivní zapojení do výzkumu patří velký dík všem zúčastněným. Doufáme, že nás autoři dotazníku s výsledky jejich práce a se získanými poznatky brzy seznámí.

PaedDr. Ivana Černá