Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Třetí kolo přijímacího řízení do primy…

Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium – třída prima

Obecné informace:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 2
Přijímáni budou žáci 5. ročníků základních škol.

Termín pro podání přihlášky: 1. – 14. července 2024.

Možnosti podání přihlášky:
Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na jeden tiskopis se uvádí jedna škola.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde:

Kritéria PŘ_8leté_prima_ 2024_3.kolo.pdf

Odkaz na formulář přihlášky naleznete zde:

https://msmt.gov.cz/file/61875/

Současně s přihláškou je nutné doložit kopii vysvědčení z 5. ročníku.

Výsledky třetího kola přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí budou vyhotovována písemně a doručována poštou na adresu zákonného zástupce uchazeče, který podal přihlášku. Dle § 71 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (ve znění účinném od 1. 1. 2024, MŠMT ČR), dále podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., zákona 500/2004 Sb., správní řád a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení v platném znění, vypisuje Gymnázium, Mimoň, Letná 263, p. o., zastoupené ředitelkou Mgr. Ivetou Pospíšilovou kritéria přijímacího řízení pro výše uvedený obor takto: