Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Informace pro přijaté uchazeče.

  • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
  • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je do 15. 5. 2023).
  • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou. Zápisové lístky předá uchazečům základní škola. 
  • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě deseti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
  • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí e-mailem (gm@gymi.cz)  nebo telefonem (+420 487 862 883). Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
  • Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků se uskuteční ve středu 28. června 2023 od 16:00.

Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů.

  • Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 2. – 4. 5. 2023 (od 7:00 do 15:00). Při převzetí lze ihned podat odvolání proti nepřijetí. Pořadí uchazečů se bude posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě tohoto odvolání. Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou v pátek 5. 5. 2023. V tomto případě lze odvolání proti nepřijetí podat řediteli školy dle § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Elektronické podání odvolání (e-mailem, ISDS) je možné učinit pouze v případě, pokud má zákonný zástupce elektronický podpis.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené.